ข้อตกลงในการเสนอขายที่ดิน
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเสนอขายที่ดิน ของเจ้าของที่ดิน

1. ผู้เสนอขายขายต้องบันทึกข้อมูลที่เสนอขายให้ครบถ้วนตามรายการที่บังไว้และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเอกสาร
2. ผู้เสนอขายต้องไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือปิดบังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดิน
3. ที่ดินที่เสนอขายต้องไม่อยู่ระหว่างข้อพิพาทใดๆ หรือไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี
4. มิให้เสนอให้หรือจะให้สินบนหรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผู้บริหารหรือพนักงานทุกกรณี
5. ผู้เสนอขายไม่มีสิทธิ์ ข่มขู่ หรือเรียกร้องผลตอบแทนใดๆ จากพนักงานหรือบริษัทไม่ว่าการซื้อขายที่ดินจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเสนอขายที่ดิน ของนายหน้า

1. ผู้เสนอขายขายต้องบันทึกข้อมูลที่เสนอขายให้ครบถ้วนตามรายการที่บังไว้และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเอกสาร
2. ผู้เสนอขายต้องไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือปิดบังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดิน
3. ที่ดินที่เสนอขายต้องไม่อยู่ระหว่างข้อพิพาทใดๆ หรือไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี
4. นายหน้าต้องไม่แอบอ้างชื่อพนักงาน โลโก้บริษัท เพื่อใช้ในการติดต่อเจ้าของที่ดิน
5. ราคาที่ดินที่เสนอขาย จะต้องเป็นราคาที่แท้จริงจากเจ้าของที่ดิน นายหน้าได้รับผลตอบแทนเป็นค่านายหน้าจากเจ้าของที่ดิน เท่านั้น
6. มิให้เสนอให้หรือจะให้สินบนหรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผู้บริหารหรือพนักงานทุกกรณี
7. ผู้เสนอขายไม่มีสิทธิ์ ข่มขู่ หรือเรียกร้องผลตอบแทนใดๆ จากพนักงานหรือบริษัทไม่ว่าการซื้อขายที่ดินจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม

หากผู้เสนอขาย ได้ทำการผิดกฏเกณฑ์หรือผิดธรรมาภิบาลในการซื้อขายที่ดิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการ ยกเลิก และไม่ทำการซื้อขายที่ดินผ่านท่านอีกต่อไป